2. August um 17:30 Uhr Lektion B1 Fahrschule Ihmert

2. August um 19:30 Uhr Lektion 2 Fahrschule Evingsen

9. August um 17:30 Uhr Lektion 7 Fahrschule Ihmert

9. August um 19.30 Uhr Lektion 3 Fahrschule Evingsen

16. August um 17:30 Uhr Lektion 8 Fahrschule Ihmert

16. August um 19.30 Uhr Lektion 4 Fahrschule Evingsen

Kategorien: Präsenz